Školení obsluh technických zařízení

Zajišťujeme otevřené i podnikové kurzy těchto profesí:

- jeřábníci a obsluhy zdvihacích zařízení

- vazači břemen

- obsluhy tlakových zařízení

- obsluhy motorových manipulačních vozíků (certifikovaný instruktor)

- obsluhy pohyblivých pracovních plošin

- obsluhy ručních motorových řetězovývh pil (veškeré práce s RMŘP s vyjímkou těžby stromů nad 15 cm na pařezu)

- obsluhy křovinořezů

atd.

- v případě zájmu zajistíme jakékoliv další školení

 

Zákon 262/2006 Sb, Zákoník práce

HLAVA II

                 POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE, PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE

                                                             § 103

§103 (2) Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Školení podle věty první je zaměstnavatel povinen zajistit při nástupu zaměstnance do práce, a dále

§103 (3) Zaměstnavatel je povinen určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení podle věty první pravidelně opakováno; v případech uvedených v odstavci 2 písm. c) musí být školení provedeno bez zbytečného odkladu.

Zákon 309/2006 Sb, Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

§ 11

                              Zvláštní odborná způsobilost

§11 (1) Na technických zařízeních, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví zaměstnanců, pokud jde o jejich obsluhu, montáž, údržbu, kontrolu nebo opravy, mohou práce a činnosti samostatně vykonávat a samostatně je obsluhovat jen zvlášť odborně způsobilí zaměstnanci.

§11 (2) Předpokladem zvláštní odborné způsobilosti zaměstnance je

a)    zdravotní způsobilost podle zvláštního právního předpisu,

b)    dosažení věku stanoveného zvláštním právním předpisem; tento věk však nesmí být nižší než 18 let,

c)    odborné vzdělání stanovené prováděcím právním předpisem,

d)    odborná praxe v délce a oboru stanoveném prováděcím právním předpisem,

e)    splnění požadavků podle odstavce 3 určených osobou, která uvádí na trh nebo distribuuje, popřípadě uvádí do provozu výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit oprávněný zájem 17),

int(1)

Novinky

  • Daoreet doloregn

    13.8.2012

    Cocktails-drink-colorful-deliciousFar far away, behind the word mountains, far from the countries.

  • Dolor sit amet

    13.8.2012

    Colorido-vidro-cocktails-beber-640x960 Far far away, behind the word mountains, far from the coun.

Kontaktujte nás

 Martin Tůma

LEGTREM - podnikový servis

Přímá 1088
512 51 Lomnice nad Popelkou

E-mail: info@legtrem.cz

Tel.: 777 08 39 19


Zvětšit mapu