Revize vyhrazených technických zařízení

Vyhrazená technická zařízení dle zákona č. 174/1968 Sb. jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru podle tohoto zákona.

Do této skupiny patří technická zařízení:

 • tlaková 
 • zdvihací 
 • elektrická - zajišťujeme externě
 • plynová - zajišťujeme externě

- revize jsou zajišťovány prostřednictvím revizních techniků s příslušným oprávněním

SKUPINY TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ DLE VYHLÁŠKY Č. 18/1979 SB.

 • parní a kapalinové kotle s konstrukčním přetlakem 0,07 MPa a teplota pracovní látky převyšuje bod varu při tomto přetlaku,
 • tlakové nádoby, jejichž pracovní přetlak převyšuje 0,07 MPa a které obsahují plyny, páry nebo žíravé, jedovaté a výbušné kapaliny o jakékoliv teplotě nebo jakékoliv kapaliny o teplotě převyšující bod varu při přetlaku 0,07 MPa,
 • kovové tlakové nádoby k dopravě plynů, jejichž kritická teplota je nižší než 50°C, nebo plynů, u nichž při teplotě 50°C je absolutní tlak vyšší než 0,3 MPa.

 

SKUPINY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ DLE VYHLÁŠKY Č. 19/1979 SB. 

 • a – zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5000 kg,
 • b – jeřáby o nosnosti nad 5000 kg – bez omezení,
 • b1 – jeřáby mostové, podvěsné mostové ovládané ze země a portálové,
 • b2 – jeřáby sloupové, věžové a derikové,
 • b3 – jeřáby stohovací a lanové,
 • b4 – jeřáby na automobilovém nebo pásovém podvozku,
 • b5 – jeřáby nakládací,
 • c – pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3m – bez omezení,
 • c1 – pohyblivé pracovní plošiny umístěné na podvozku,
 • c2 – zavěšené plošiny,
 • d – stavební výtahy s výškou zdvihu nad 3m, jimiž se dopravují také osoby,
 • e – výtahy, které jsou trvalou součástí staveb, o nosnosti nad 100 kg a s výškou zdvihu nad 2m – bez omezení,
 • e1 – elektrické výtahy,
 • e2 – hydraulické výtahy,
 • f – regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy.

SKUPINY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ DLE VYHLÁŠKY Č. 73/2010 SB.

Zařízení třídy I.

 • skupina A - zařízení určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu,
 • skupina B - zařízení pracovišť z hlediska úrazu elektrickým proudem zvlášť nebezpečných působením vnějších vlivů; nebezpečí působení vnějších vlivů musí vyplývat z projektové dokumentace,
 • skupina C - zařízení v prostorách pro léčebné účely a ve zdravotnických zařízeních,
 • skupina D - zařízení ve stavbách určených pro shromažďování více než 200 osob,
 • skupina E - Zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny, pokud jsou součástí zařízení uvedených ve skupinách A až D.

Zařízení třídy II.

 • skupina A - Zařízení užívaná k výrobě, přeměně, přenosu, rozvodu nebo užití elektrické energie s napěťovými převody vysokého napětí (vn), velmi vysokého napětí (vvn) nebo zvláště vysokého napětí (zvn) se jmenovitým výkonem nad 5 MW,
 • skupina B - Zařízení o napětí nad 1000 V střídavých a 1500 V stejnosměrných nesloužící pro veřejný rozvod podle energetického zákona s přenášeným výkonem větším než 1 MW,
 • skupina C - Zařízení určená pro použití v prostředí s nebezpečím požáru,
 • skupina D - Zařízení neuvedená ve třídě I. s proudem a napětím převyšujícím bezpečné hodnoty podle příslušných technických norem,
 • skupina E - Zařízení silničních vozidel s vestavěným elektrickým vybavením a zařízení sloužící k připojení těchto vozidel na parkovištích a vkempech,
 • skupina F - Zařízení v objektech pro přechodné ubytování fyzických osob,
 • skupina G - Zařízení prozatímních stavenišť a zařízení ve stavbách,ve kterých jsou prováděny bourací práce,
 • skupina H - Zvláštní a prozatímní zařízení určená k používání na výstavištích, v lunaparcích, v prozatímních scénických zařízeních, při dočasných kulturních a zábavních akcích, prozatímní zařízení pro zvukové a obrazové přenosy,
 • skupina I - Zařízení v zemědělských stavbách,
 • skupina J - Zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny neuvedená ve třídě I. skupině E.

SKUPINY PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ DLE VYHLÁŠKY Č. 21/1979 SB.

 • výrobu a úpravu plynů,
 • skladování a přepravu plynů,
 • plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic,
 • zkapalňování a odpařování plynů,
 • zvyšování a snižování tlaku plynů,
 • rozvod plynů,
 • spotřebu plynů spalováním.
int(1)

Novinky

 • Daoreet doloregn

  13.8.2012

  Cocktails-drink-colorful-deliciousFar far away, behind the word mountains, far from the countries.

 • Dolor sit amet

  13.8.2012

  Colorido-vidro-cocktails-beber-640x960 Far far away, behind the word mountains, far from the coun.

Kontaktujte nás

 Martin Tůma

LEGTREM - podnikový servis

Přímá 1088
512 51 Lomnice nad Popelkou

E-mail: info@legtrem.cz

Tel.: 777 08 39 19


Zvětšit mapu